Algemene Voorwaarden

De Woningwijzers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73479861 en is gevestigd aan de Krommaat 6 (9431MA) te Westerbork.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: De consument die een bemiddelingsovereenkomst (op afstand) aangaat met De Woningwijzers.
 4. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en diensten levert aan Opdrachtgever.
 5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten (op afstand) aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: ’De Woningwijzers’.
 6. Aanbod: Ieder (schriftelijk) aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door De Woningwijzers.
 7. Diensten: De diensten zien op het verstrekken van advies op gebied van aankoop-, verhuis- en verbouwbegeleiding en bemiddeling bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier.
 8. Overeenkomst tot dienstverlening: de overeenkomst tot het verlenen van een of meerdere diensten door De Woningwijzers.
 9. Website: de website die De Woningwijzers gebruikt is: www.dewoningwijzers.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van De Woningwijzers en iedere overeenkomst tussen De Woningwijzers en een Opdrachtgever en op elke dienst die via (de website van) De Woningwijzers wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Woningwijzers aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van De Woningwijzers zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met De Woningwijzers is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door De Woningwijzers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De Woningwijzers is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is overeengekomen. Niettemin heeft De Woningwijzers het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor De Woningwijzers gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen De Woningwijzers niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Eventuele levertijden in het aanbod van De Woningwijzers zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Woningwijzers niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van De Woningwijzers heeft aanvaard en De Woningwijzers de aanvaarding heeft bevestigd.
 2. Een Aanbod kan door De Woningwijzers via de website gedaan worden, telefonisch, per e-mail of mondeling.
 3. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard, zal De Woningwijzers de overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is De Woningwijzers daaraan niet gebonden.
 5. De Woningwijzers is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en De Woningwijzers een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 7. Zowel Opdrachtgever als De Woningwijzers kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 8. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien De Woningwijzers ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 9. Zowel Opdrachtgever als De Woningwijzers kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is De Woningwijzers nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 10. Het herroepingsrecht is voor consumenten van toepassing.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Woningwijzers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Woningwijzers het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering van de overeenkomst houdt in dat De Woningwijzers zich inspant de op de website genoemde diensten voor Opdrachtgever uit te zoeken en opties aan Opdrachtgever voorlegt en na akkoord van Opdrachtgever, Opdrachtgever doorverwijst naar de betreffende leverancier.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Woningwijzers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Woningwijzers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Woningwijzers zijn verstrekt, heeft De Woningwijzers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Woningwijzers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat De Woningwijzers is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Woningwijzers bekend was.
 5. Opdrachtgever vrijwaart De Woningwijzers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 6. De Woningwijzers kan indien expliciet overeengekomen, overeenkomsten namens Opdrachtgever aangaan met een Leverancier. Opdrachtgever dient daartoe een adequate volmacht aan De Woningwijzers te hebben verstrekt en ondertekend waarin uitdrukkelijk is opgenomen welke rechtshandelingen De Woningwijzers dient uit te voeren, zoals, het bemiddelen bij- en sluiten van een overeenkomsten ten behoeve van verhuizen .
 7. Deze volmacht kan ten alle tijde door Opdrachtgever op schriftelijke wijze worden ingetrokken. Indien de gegeven volmacht door Opdrachtgever op schriftelijke wijze wordt ingetrokken, terwijl er door De Woningwijzers onder dit volmacht al rechtshandelingen zijn verricht, kunnen de reeds gemaakte kosten van De Woningwijzers in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 6 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. De Woningwijzers is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is De Woningwijzers gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 (Op)Levering

 1. 1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door De Woningwijzers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft De Woningwijzers recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Indien gedurende de vertraging van Opdrachtgever prijzen bij Leverancier zijn gewijzigd, dient Opdrachtgever deze gewijzigde prijzen te voldoen, ook al wijken deze prijzen af van de in het aanbod en/of offerte aangegeven prijzen. In geen geval zijn de termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door De Woningwijzers bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is De Woningwijzers gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. De Woningwijzers spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan De Woningwijzers.
 5. De aard van de werkzaamheden van De Woningwijzers brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart De Woningwijzers nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en De Woningwijzers.

Artikel 8 Aankoop Advies

 1. De Woningwijzers voert de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen mag De Woningwijzers de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
 2. De Woningwijzers houdt de consument regelmatig schriftelijk via de overeengekomen wijze op de hoogte.
 3. De Woningwijzers is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 4. De Woningwijzers zal en/of kan niet voor de verkoper én koper van hetzelfde object optreden.
 5. De inhoud van het (op)geleverde advies van De Woningwijzer is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is verplicht De Woningwijzers tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de opgestelde periodieke adviezen een daadwerkelijke tekortkoming van De Woningwijzers heeft opgemerkt. In geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan De Woningwijzers te melden op een wijze zodat De Woningwijzers in staat is om de gebreken te ontdekken, te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van De Woningwijzers een bevestiging van ontvangst van de melding ontvangt.

Artikel 9 Uitvoering dienstverlening Leverancier

 1. Leverancier draagt zorg voor de uitvoering van de dienst indien De Woningwijzers bemiddelt bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier. Op de dienst van Leverancier zijn de algemene voorwaarden van Leverancier van toepassing.
 2. Opdrachtgever is verplicht de juiste informatie te verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier.
 3. Eventuele afspraken met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening met Leverancier, dient te geschieden in overleg met leverancier.

Artikel 10 Annulering overeenkomst Leverancier

 1. Indien Opdrachtgever een reeds gesloten overeenkomst met Leverancier wenst te annuleren, dient dit conform de voorwaarden van Leverancier te geschieden. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de verplichtingen en voorwaarden van Leverancier.
 2. Indien een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier geannuleerd wordt door Leverancier, kan Opdrachtgever slechts in samenspraak met Leverancier een nieuwe overeenkomst overeenkomen indien dit mogelijk is. Indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van het aangepaste aanbod, komt Opdrachtgever slechts in aanmerking voor vergoeding van de kosten indien en voor zover dat mogelijk is volgens de voorwaarden van Leverancier.
 3. De Woningwijzers is in geen elk geval aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het annuleren van een overeenkomst door Leverancier.

Artikel 11 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod van De Woningwijzers worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven en/of veranderingen aan zijde van de Leverancier.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn voor Bedrijven exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Voor Consumenten worden prijzen getoond inclusief btw. Eventuele bijkomende kosten zoals reis-, en parkeerkosten kunnen in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien sprake is van diensten waarvan er prijsschommelingen op de (financiële) markt zijn en waarop De Woningwijzers geen invloed heeft, kan De Woningwijzers deze diensten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen veranderen.
 4. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door De Woningwijzers naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 12 Betaling en incassobeleid

 1. Opdrachtgever dient te voldoen aan zijn betalingsverplichting binnen de opgegeven betalingstermijn en op de aangegeven betalingsmethode.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De Woningwijzers heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Woningwijzers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Woningwijzers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 4. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is Opdrachtgever in verzuim.
 5. Opdrachtgever zijnde een Consument is pas in verzuim nadat hij een nadere ingebrekestelling heeft ontvangen en niet binnen de daarin gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting. Opdrachtgever zal tevens geïnformeerd worden over eventuele vervolgstappen.
 6. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal De Woningwijzers zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien De Woningwijzers meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. De Woningwijzers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is De Woningwijzers bevoegd de door haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met De Woningwijzers gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever.
 3. Voorts is De Woningwijzers bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Woningwijzers op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Woningwijzers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. De Woningwijzers behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Risico-overgang en vrijwaring

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze aan Opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. Met uitzondering van opzet en/of ernstige roekeloosheid van De Woningwijzers en/of Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever De Woningwijzers en/of Leverancier voor alle aanspraken ter zake van alle schadevergoeding welke verband houdt met het gebruik van de door Leverancier geleverde diensten.

Artikel 15 Overmacht

 1. De Woningwijzers en Leverancier zijn niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)leveranciers van De Woningwijzers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers die door Opdrachtgever en/of Leverancier aan De Woningwijzers zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van De Woningwijzers en (xi) overige situaties die naar het oordeel van De Woningwijzers buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. De Woningwijzers heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Woningwijzers haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel De Woningwijzers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Woningwijzers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Beperking aansprakelijkheid

 1. De Woningwijzers bemiddelt uitsluitend tussen Opdrachtgever en Leverancier. De betreffende Leverancier draagt zelf alle verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor de feitelijke uitvoering van de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever. De Woningwijzers is niet aansprakelijk voor de (feitelijke) uitvoering van een overeenkomst tussen een Opdrachtgever en een Leverancier.
 2. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van De Woningwijzers jegens Opdrachtgever, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door De Woningwijzers in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. De Woningwijzers is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van de door De Woningwijzers aangeboden diensten van Leveranciers, is uitgesloten.
 4. De Woningwijzers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites. De Woningwijzers streeft ernaar om het aanbod op de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden door Opdrachtgever voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst die via/op de Website van De Woningwijzers wordt aangeboden.
 5. De Woningwijzers is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Opdrachtgever vrijwaart De Woningwijzers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband staan met de uitvoering van de overeenkomst binnen de grenzen van de door de Opdrachtgever afgegeven volmacht.
 7. De Woningwijzers staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De Woningwijzers verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van De Woningwijzers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Woningwijzers binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

 1. De Woningwijzers gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal De Woningwijzers de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan mail@dewoningwijzers.nl.
 2. Indien De Woningwijzers op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van De Woningwijzers berusten uitsluitend bij De Woningwijzers en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van De Woningwijzers rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Woningwijzers. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door De Woningwijzers opgeleverde zaken, dient De Woningwijzers expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van De Woningwijzers rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. De Woningwijzers en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien De Woningwijzers op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en De Woningwijzers zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is De Woningwijzers niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen De Woningwijzers en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten die via de website van De Woningwijzers wordt aangeboden of anderszins klachten heeft over de overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via mail@dewoningwijzers.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De Woningwijzers de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. De Woningwijzers zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen De Woningwijzers en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Woningwijzers heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen De Woningwijzers en Opdrachtgever worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.